Scientific Committee

Scientific Committee

Slomovitz_Brian

Brian Slomovitz, MD
USA

Tsunoda_Audrey

Audrey Tsunoda, MD, PhD
Brazil